مرور برچسب

برنج نجس

حکم فضله موش در برنج خشک و خیس شده

حکم فضله موش در برنج خشک و خیس شده1- در نوشتار قبل «نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در نوشتار قبل «اعلان نجس بودن غذا به مهمان » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل…