مرور برچسب

بررسي وضو

بررسي اعضاي وضو

بررسي اعضاي وضو موانع  وضو : پرسش 61 . آيا لازم است شخص هنگام وضو، اعضاى وضو را بررسى كند؟ همه مراجع: خير لازم نيست؛ مگر آنكه احتمال دهد به اعضاى وضو، چيزى چسبيده و احتمالش نيز نزد مردم به جا باشد (مانند رنگ كار و خطاط). . توضيح المسائل…