بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود

بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود  گفته شد که لازم نیست نیت بر زبان گفته شود همینکه قصد دارد فردا روزه بگیرد، کفایت می کند. [کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است] مسأله 1554 کسی که پیش از اذان صبح (1) بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش [...]