مرور برچسب

بدون نیت روزه

بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود

بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شودلازم نیست نیت بر زبان گفته شود همینکه قصد دارد فردا روزه بگیرد، کفایت می کند.مسأله 1554 کسی که پیش از اذان صبح (1) بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند (2)، روزه او…