نجاست بدن در غسل

نجاست بدن در غسل   نجاست بدن در غسل پرسش 100 . يك قسمت از بدنم نجس بود و فراموش كردم آن را تطهير كنم، آيا با انجام غسل (زير دوش حمام)، نجاست نيز از بين رفته است؟ آيا غسل نيز صحيح است؟ همه مراجع (به جز بهجت و صافى): غسل باطل است و اگر [...]