مرور برچسب

بالا به پایین

شستن صورت از پایین به بالا در وضو

شستن صورت از پایین به بالا در وضودر نوشتار قبل « شستن صورت در وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 243 باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از بالا به پایین شست (1) اگر از پایین به بالا بشوید وضو…