نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر

نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر علیهم السلام [ انسان باید رعایت ادب را بکند] مسأله 884 انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امام علیه السلام (1) نماز نخواند (2) و چنان چه نماز خواندن بی احترامی باشد حرام است [...]