جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم

جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم  [جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد] مسأله 1415 جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد ولی اگر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد (1) اشکال ندارد (2) و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در [...]