مرور برچسب

باكره

باكره نبودن همسر و صحت عقد

باكره نبودن همسر و صحت عقد مهريه زن بيوه پرسش 56 . اگر به اعتقاد اينكه، دختر باكره است با او ازدواج كند؛ آن گاه بعد از عقد متوجه شود كه بكارتش از بين رفته؛ آيا عقد صحيح است؟ همه مراجع: آرى، عقد صحيح است و بايد مقدار تفاوت مهريه دختر باكره و…