حقوقی بازنشستگی از نظر فقه

حقوقی بازنشستگی از نظر فقه حقوقی بازنشستگی از نظر فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی ماهیت حقوقی بازنشستگی پرسش : ماهیّت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چیست؟ پاسخ : مساله بازنشستگى را نیز مى توان از دو طریق حل کرد: الف) این که آن را به عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که [...]