مرور برچسب

بازنشسته

خمس بازنشستگى

خمس بازنشستگى پرسش 37 . به حقوق بازنشستگى كارمندان، چه زمانى خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع (به جز امام، سيستانى و وحيد): حقوق بازنشستگى جزء درآمد همان سال (بازنشستگى) محسوب مى شود و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى بماند، خمس دارد. آيات عظام…