مرور برچسب

بازسازی

حکم تخریب و تعمیر مسجد و ساخت مجدد آن

حکم تخریب و تعمیر مسجد و ساخت مجدد آنمسأله 909 اگر مسجد خراب هم شود نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند (1). (1) (نوری:) مگر این که ولی فقیه بر اساس مصالح مهم تری اجازه بدهد.مسأله 910 فروختن در و پنجره و چیزهای…