حكم شرعي بازاریابی شبکه ای باینری

حكم شرعي بازاریابی شبکه ای باینری نظر اسلام در مورد تجارت در طرح بازاریابی شبکه ای باینری چیست؟ پرسش نظر دین اسلام در مورد تجارت الکترونیک از نوع باینری و تصاعدی در صورتی که اگر افراد طبق اصول تعریف شده در آن کار کنند و هیچ ضرری نداشته باشند، چیست؟ فقط شما را به خدا [...]