وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ایستادن بعد از رکوع

قیام بعد از رکوع چیست

قیام بعد از رکوع چیستمسأله 1040 بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد و (1) بعد از آن که بدن آرام گرفت به سجده رود (2) و اگر عمداً (3) پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است (4). (1) (سیستانی:) بنا بر…