مرور برچسب

ایستادن بعد از رکوع

قیام بعد از رکوع چیست

قیام بعد از رکوع چیستمسأله 1040 بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد و (1) بعد از آن که بدن آرام گرفت به سجده رود (2) و اگر عمداً (3) پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است (4). (1) (سیستانی:) بنا بر…