خواندن نماز در آخر وقت

خواندن نماز در آخر وقت اگر وقت نماز تنگ باشد مسأله 747 اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب ّ نماز (1)، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود (2)، باید آن مستحب ّ را به جا نیاورد. مثلًا اگر به واسطه خواندن [...]