مرور برچسب

اگر وقت نماز تنگ باشد

خواندن نماز در آخر وقت

خواندن نماز در آخر وقتاگر وقت نماز تنگ باشد مسأله 747 اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب ّ نماز (1)، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود (2)، باید آن مستحب ّ را به جا نیاورد. مثلًا اگر به واسطه…