مرور برچسب

اول عادت

زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض

زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض1-در نوشتار قبل ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.…