مرور برچسب

اهل كتاب

اهل کتاب چه کسانی هستند

 اهل کتاب چه کسانی هستندس 316: مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟ ج: مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به يکى از اديان الهى داشته و خود را از پيروان پيامبرى از پيامبران الهى(على نبينا وآله…

نجاست اهل کتاب

 نجاست اهل کتاب نجاست اهل کتابس 313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟ ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند. س 314: آیا آن دسته از اهل کتاب…