وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

انشراح

قرائت یک سوره پس از حمد در نماز

قرائت یک سوره پس از حمد در نمازقرائتمسأله 978 در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، انسان باید اول حمد و بعد از آن (1) یک سوره تمام بخواند (2). (1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط.. (سیستانی:) بعد از آن سوره و بنا بر احتیاط.. (2)…