مرور برچسب

ام داوود

خارج شدن معتکف برای انجام غسل ام داوود

خارج شدن معتکف برای انجام غسل ام داوود در نوشتار قبل «خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا می‌توان برای غسل ام داوود از محل…

خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو

خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضودر نوشتار قبل «موارد خروج از مسجد در اعتکاف مطابق نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.وضو و غسل مستحبى  پرسش 16 .  خارج شدن معتكف از مسجد براى گرفتن وضو و غسل…