پريود شدن خانم باردار و شيرده

پريود شدن خانم باردار و شيرده در نوشتار قبل «پریود در دوران بارداری از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. حيض و زن شيرده پرسش 85 . آيا زنى كه بچه شير مى دهد مانند سايرين خون حيض مى بيند؟ همه مراجع: آرى، زن شيرده نيز مانند ديگر [...]