آيا الكل صنعتي نجس است

آيا الكل صنعتي نجس است آيا الكل صنعتي نجس است [الکل صنعتی] مسأله 112 الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می‌برند (1) اگر انسان نداند از چیزی که (2) مست کننده و روان است درست کرده‌اند، پاک می‌باشد (3). (1) (خوئی:) تمام اقسامش پاک می‌باشد. [...]