حكم خوردن الكل سفيد و الكل زرد

حكم خوردن الكل سفيد و الكل زرد حكم خوردن الكل سفيد و الكل زرد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: آيا خوردن الكل سفيد و الكل زرد جائز است؟ ج) خوردن آنها جايز نيست. س: ادكلن‌هايى كه در آن از الكل ‌مست كننده‌ استفاده مى‌‌شود چه حكمى دارد؟ ج) استفاده از آنها [...]