وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

الكل دارو

داروهای الکل دار چه حكمي دارد

داروهای الکل دار چه حكمي دارد داروهای الکل دار چه حكمي دارد در نوشتار قبل «  حکم خرید و فروش داروی نجس» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.س 304: امروزه از الکل که در واقع مسکر است برای ساخت بسیاری…