مرور برچسب

الكل دارو

داروهای الکل دار چه حكمي دارد

داروهای الکل دار چه حكمي دارد داروهای الکل دار چه حكمي دارد در نوشتار قبل «  حکم خرید و فروش داروی نجس» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.س 304: امروزه از الکل که در واقع مسکر است برای ساخت بسیاری از داروها…