وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

الحدید

سوره حدید با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سوره حدید با ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازیاین سوره، در «مدینه» نازل شده و داراى 29 آیه استمحتواى سوره حدید با توجه به این که این سوره از سوره هائى است که، در «مدینه» نازل شده و حتى ادعاى اجماع بر «مدنى» بودن آن کرده اند، طبعاً خصائص…