مرور برچسب

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی از منظر قرآن

 اقتصاد اسلامی از منظر قرآن اصل در لغت به معنای ریشه، اساس و بنیاد چیزی است. بنابراین اصول هر علمی، آموزه یا فرضیه توصیفی بنیادین؛ یا قاعده و ضابطه رفتاری بنیادین؛ یا قانون طبیعی یا واقعیت عینی بنیادینی است که براساس آن، مسائل و موضوعات تبیین…

اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان

اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان در اختتامیه سومین کنگره علوم انسانی اسلامی؛   باید به دنبال اقتصاد اسلامی ناب باشیم نه اقتصاد اسلامی آمریکایی/ نیازی نیست فقه متحول شود، بلکه مشکل از اقتصاددانان است که اسلام‌شناس نیستندمن از…