مرور برچسب

اقتدا به نماز جمعه

دیر رسیدن به نماز جمعه

دیر رسیدن به نماز جمعه دیر رسیدن به نماز جمعهدر نوشتار قبل « اتصال به نماز جماعت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 629: اگر مأموم چیزی از خطبه‏ های نماز جمعه را درک نکند،…