وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

افضا

حکم افضا چیست

حکم افضا چیستافضا شدن یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غایط یکی شده باشد .مسأله 2410 اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود (1) با او نزدیکی و دخول کند (2) چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید…