خمس افزایش قیمت سرمایه

خمس افزایش قیمت سرمایه خمس افزایش قیمت سرمایه خمس ارزش افزوده پرسش 43 . خمس سرمايه (مثل زمين، مغازه، ماشين و...) را داده ام؛ پس از چند سال، قيمت آن افزايش پيدا كرده است. آيا به قيمت افزوده، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: آرى، خمس دارد.[1] تبصره. پاسخ ياد شده در جايى است كه [...]