مرور برچسب

اعلميت مرجع ديگر

اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شود

اگر اعلميت مرجع ديگري براي ما احراز شودس ۴۴: وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتی که اعلمیت مرجع دیگری را احراز نماید، چیست؟ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع…