وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اعلام نجاست

اعلان نجاست غذا به ميهمان

اعلان نجاست غذا به ميهمان1-در نوشتار قبل «گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل «حکم فضله موش در برنج خشک و خیس شده » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل…

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهماندر نوشتار قبل «اعلان نجاست غذا به ميهمان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 144 اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد…