مرور برچسب

اعتکاف رمضان

اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان

اعتکاف در رجب یا در ماه رمضان پرسش 4 .  چرا در عصر ما اعتكاف در ماه رجب انجام مى‏گيرد در حالى‏كه روايات فضيلت زمان اعتكاف را منحصر در ماه رمضان برشمرده است؟ ترديدى نيست كه در هر زمانى كه روزه صحيح باشد، اعتكاف نيز صحيح است؛ ولى از متون دين…