اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف

اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف اعتكاف در سفر  پرسش 32 .  در ايام اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى‏ توانم از اعتكاف بهره ببرم؟ آيات عظام امام، خامنه‏ اى، تبريزى، صافى، فاضل، نورى و وحيد: اگر قصد ده روز كنيد، مى‏ توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در مسافرت جايز نيست[1]. [آیت [...]