مرور برچسب

اعتبار

چه كارهايي روزه را باطل مي كند

چه كارهايي روزه را باطل مي كندچیزهایی که روزه را باطل می کندمسأله 1572 نُه چیز (1) روزه را باطل می کند (2): اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع، سوم: استمناء (3)، و استمناء آن است که انسان با خود (4) کاری کند که منی از او بیرون آید…