گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد

گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد [اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید] مسأله 1242 اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (1) یا بگوید: «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» باید دو سجده سهو بنماید [...]