وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اشتباه گفتن سلام نماز

گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد

گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهدمسأله 1242 اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» (1) یا بگوید: «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» باید دو سجده سهو بنماید (2) ولی اگر…