یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواند

یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواند [اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند] مسأله 1000 اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند (1) یا عمداً آن را نگوید (2) یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلًا به جای «ض» «ظ» بگوید (3) یا جایی که باید بدون [...]