وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اشتباه خواندن

یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواند

یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواندمسأله 1000 اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند (1) یا عمداً آن را نگوید (2) یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلًا به جای «ض» «ظ» بگوید (3) یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود، زیر و زبر بدهد (4)،…