وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اشاره در نماز

بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی

بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی مسأله 1134 اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید مثلًا به قصد ذکر بگوید: «اللّه أکبر» و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد (1) ولی چنانچه به قصد این که چیزی به کسی…