حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو

حكم تماس بدن با اسماى جلاله بدون وضو   اسماى جلاله  پرسش 196 . حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و نورى: مس اسماى بارى تعالى ـ به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده باشد ـ بدون وضو جايز نيست.[1] آيات عظام تبريزى، سيستانى، [...]