مرور برچسب

اسماء متبركه در روزنامه

اسماى متبركه در روزنامه

اسماى متبركه در روزنامه روزنامه پرسش 225 . هنگام استفاده از روزنامه و مجلات؛ آيا تفحص اسامى متبركه ضرورت دارد؟ همه مراجع: خير، تفحص لازم نيست. پرسش 226 . آيا استفاده از اسماى متبركه، در روزنامه و مجلات كشور به تعداد  زياد ـ با توجه به مصارف…