استمنا توسط همسر طبق نظر10مرجع

استمنا توسط همسر . استمناء حرام است، اما اگر توسط همسر انجام شود اشكال ندارد. از جهت شرعي استمنا با فکر کردن به همسر نيز حرام مي باشد . استمناى بانوان پرسش 130 . آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ همه مراجع: آرى، استمنا براى بانوان نيز حرام است؛ مگر آنكه به وسيله اعضاى بدن شوهر باشد. [...]