وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

استمنا با فكر به همسر

استمنا توسط همسر طبق نظر10مرجع

استمنا توسط همسر. استمناء حرام است، اما اگر توسط همسر انجام شود اشكال ندارد. از جهت شرعي استمنا با فکر کردن به همسر نيز حرام مي باشد .استمناى بانوان پرسش 130 . آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ همه مراجع: آرى، استمنا براى بانوان نيز حرام…