مرور برچسب

استمرار در نفاس

آيا خون نفاس بايد استمرار داشته باشد

آيا خون نفاس بايد استمرار داشته باشد استمرار در نفاس پرسش 223 . آيا خون نفاس نيز مانند خون حيض، بايد استمرار داشته باشد؟ همه مراجع: خير، هر مقدار تا ده روز خون ببيند، نفاس محسوب مى شود.  به عنوان مثال ممكن است تنها دو روز اول خون ببيند و…