مرور برچسب

استفراغ بچه

آيا استفراغ نوزاد پاك است

آيا استفراغ نوزاد پاك استاستفراغ نوزاد و بزرگسال پاک است و نیاز به تطهیر شرعی ندارد.س 297: استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن، چه حکمی دارد؟الف: طفل شیرخوارب: طفلی که هم شیر می‏خورد و هم غذاج: انسان بالغ‏ج:…