مرور برچسب

استخاره برای ازدواج

استخاره ازدواج

استخاره ازدواج استخاره ازدواج پرسش 19 . استخاره در چه موردى است؟ همه مراجع: استخاره در موردى است؛ كه شخص با فكر و انديشه و تحقيق و مشورت به نتيجه اى دست پيدا نكرده و در تحير باقى مانده است. پرسش 20 . آيا عمل به استخاره واجب است؟ همه مراجع:…