مرور برچسب

ازضاء شدن در خواب

جنب شدن در خواب روزه دار

جنب شدن در خواب روزه دارمسأله 1588 اگر روزه دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود. (خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) مسأله اگر روزه دار استمناء کند (معنای استمناء در مسأله گذشت) روزه اش باطل…