با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد ازدواج هاى حرام پرسش 158 . ازدواج هاى حرام و ممنوع كدام است؟ ازدواج با افراد زير حرام است: 1. محارم، 2. زن شوهردار، 3. خواهرزن، 4. زن عده دار، 5. خواهر و مادر و دختر لواط دهنده، 6. كافر غيركتابى (مانند كمونيست ها و بهايى ها)، 7. ازدواج در حال احرام، [...]