مرور برچسب

ازدواج احرام

ازدواج در احرام چه حکمی دارد

ازدواج در احرام چه حکمی داردمسأله 2407 اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج ّ (1) است ، با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است (2) و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است ، دیگر (3) نمی تواند آن زن را (4) عقد کند (5) (1) (مکارم…