وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ازدواج احرام

ازدواج در احرام چه حکمی دارد

ازدواج در احرام چه حکمی داردمسأله 2407 اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج ّ (1) است ، با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است (2) و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است ، دیگر (3) نمی تواند آن زن را (4) عقد کند (5) (1) (مکارم…