مرور برچسب

ارمنی

حکم ازدواج با مسیحی

حکم ازدواج با مسیحی در نوشتار قبل به صورت مفصل حکم ازدواج با غیر مسلمان از نظر مراجع عظام تقلید بیان شد، می توانید در تکمیل بحث از اینجا مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیازدواج مرد شیعه با اهل کتاب. پرسش : آیا ازدواج مرد شیعه…