ارث زن و فرزند در ازدواج موقت

ارث زن و فرزند در ازدواج موقت ارث زن و فرزند در ازدواج موقت ارث و عقد موقت پرسش 204 . آيا در ازدواج موقت زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند؟ همه مراجع: خير، از يكديگر ارث نمى برند.[1] [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2425 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2489 ؛ دفتر: بهجت و [...]