گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت [ اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند] مسأله 923 اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند (1)، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید (2). (1) (مکارم:) برای همه کافی است و بقیه [...]