مرور برچسب

اذان در سفر

در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواند

در سفر اذان بدهد و تا وطن نماز نخواندمسأله 1367 مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، باید (1) نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نخواند و…