مرور برچسب

ادکلن

استفاده از ادکلن و اسپری دارای الکل

استفاده از ادکلن و اسپری دارای الکل مطابق نظر آيت الله خامنه اياستفاده از ادکلن استفاده از آن اشکال ندارد، البته اگر از الكلی باشد که در اصل مایع است و بر حسب تشخيص اهل فن مست كننده باشد، بنابراحتياط نجس است و نماز با بدن يا لباسى كه…

عطر زدن زن بيرون از منزل پاسخ10مرجع

عطر زدن زن بيرون از منزل عطر زن پرسش 157. آيا براى زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم شود، جايز نيست..  بوى خوش نرم كننده ها پرسش 158. استفاده از مواد نرم كننده كه لباس را كمى خوشبو و…